Annual Reports

Lumbini Bikas Bank Ltd.
14th Annual Report (2077/78)        16,454KB Download
13th AGM Minute (2076/77)        53,000 KB Download
13th Annual Report (2076/77)        43,000 KB Download
12th AGM Minute (2075-76)         2,800 KB Download
12th Annual Report (2075-76)         1,500 KB Download
11th AGM Minute Notice (2074-75)         1,200 KB Download
Annual Report 2017-18 (2074-75)         8,885 KB Download
Annual Report 2016-17 (2073-74)        52,000 KB Download

 

Vibor Society Development Bank Ltd.
Annual Report 2015-16 (2072-73)         50,000 KB Download

 

Vibor Bikas Bank Ltd.
Annual Report 2011-12 (2068-69) 999 KB Download
Annual Report 2012-13 (2069-70) 1,283 KB Download
Annual Report 2013-14 (2070-71) 1,567 KB Download
Annual Report 2014-15 (2071-72) 4,852 KB Download

 

Society Development Bank Ltd.
Annual Report 2011-12 (2068-69) 4,833 KB Download
Annual Report 2012-13 (2069-70) 4,846 KB Download
Annual Report 2013-14 (2070-71)  4,185 KB Download
Annual Report 2014-15 (2071-72)  3,157 KB Download

 

Lumbini Finance and Leasing Co. Ltd.
Annual Report 2010-11 (2067-68) 18,107 KB Download
Annual Report 2011-12 (2068-69) 13,891 KB Download
Annual Report 2012-13 (2069-70) 3,924 KB Download
Annual Report 2013-14 (2070-71) 7,430 KB Download
Annual Report 2014-15 (2071-72) 3,533 KB Download
Annual Report 2015-16 (2072-73) 9,480 KB Download