Department Head

Mr. Shuka Dev Pahari
Mr. Shuka Dev Pahari

Head - Operations & Card
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Dip Bahadur Raul
Mr. Dip Bahadur Raul

Head - General Service
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Dipendra Man Chui Chui
Mr. Dipendra Man Chui Chui

Head - Internal Audit & Risk Management
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Prem Lal Basyal
Mr. Prem Lal Basyal

Head - Human Resource
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Bishnu Ram Chalise
Mr. Bishnu Ram Chalise

Head- Compliance Department
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Vishal Joshi
Mr. Vishal Joshi

Head - Information Technology
Location: Thamel, Kathmandu

Mr. Jagadish Bastakoti
Mr. Jagadish Bastakoti

Head - Credit Administration
Location: Thamel, Kathmandu

Mr. Niranjan Jaspau
Mr. Niranjan Jaspau

Head - Recovery
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Nawaraj Bhandari
Mr. Nawaraj Bhandari

Head - Finance, Accounts & Treasury 
Location: Dillibazar, Kathmandu